» İlkçağ Uygarlıkları Test

Yayınlanma Zamanı: 2010-01-18 01:08:00

 

S-1) Bugünkü Latin alfabesinin temelini atan eski çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Hititler                    b) Frigyalılar               c) İbraniler                  d) Fenikliler

 

S-2) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlığında bulunan devletlerden biri değildir ?

 

a) Hititler                    b) Lidyalılar                c) İyonyalılar               d) Babiller

 

S-3)  -Pankuş adlı Meclisleri vardır

        -Tavananna adlı kraliçe kral olmadığında devlet işlerini yürütür

        -Başlangıçta feodal beylik halindedirler

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu uygarlığı hangisidir?

 

a) Lidyalılar                b) Asurlular                c) Hititler                     d) Persler

 

S-4) İyonyalılarda pozitif bilimlerin gelişmesini sağlayan temel özellik nedir?

 

a) Özgür düşünce                               b) Kültürler arası etkileşim   

c) Kolonicilik faaliyetleri                    d) Tıp biliminin gelişmesi

 

S-5) Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimlerden birisi olarak kabul edilmemektedir?

 

a) Matematik              b) Felsefe         c) Din Bilimleri                       d) Tarih

 

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Urartuların ileri düzeyde olduğu alanlardan biri değildir?

 

a) Maden İşlemeciliği  b) Kabartma sanatı    c) Ticaret         d) Kaya oymacılığı

 

S-7) Paranın kullanılmasıyla ticari hayat canlılık kazanmıştır. Bu faaliyeti ilk uygulayan Anadolu uygarlığı hangisidir?

 

a) Lidyalılar                b) Asurlular                c) Frigyalılar               d) Hititler

 

 

S-8) İskender tarafından doğu ve batı uygarlıklarının kaynaştırılması sonucu oluşturulan ve 300 yıl süren döneme verilen ad nedir?

 

a) Helenistik               b) Miken                      c) Kapadokya              d) Makedonya

 

S-9) Roma uygarlığında 12 levha kanunun çıkarılmasının temel sebebi nedir?

 

a) Askeri düzenleme yapmak                         b) Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak

c) Maaşları düzenlemek                                d) Kralların yetkilerini azaltmak

 

 

S-10) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerin temel sonuçlarından biri değildir?

 

a) Farklı bölgelerde devlet kurmuşlardır                  b) Farklı kültürleri etkilemiş ve etkilenmişlerdir

c) Kavimler göçüne sebep olmuşlardır                      d) Türk boyları arasında birlik sağlanmıştır

 

S-11) Hun imparatorluğunu savaşarak yenemeyeceğini anlayan Çin, bazı entrikalarla devleti içten zayıflatma yollarına gitmiştir. Hangisi bu politikalardan biri değildir?

 

a) Çinli prenseslerle casus gönderme                       b) Hediyelerle kendilerine bağlama

b) Türk boylarını birbirlerine kışkırtma                    d) Türklerle ticareti artırma

  

 

S-12) Hükümdarlara yetkinin tanrı tarafından verildiği ve bu yönetim hakkının babadan oğula kan yoluyla geçtiğine inanıla yetkiye ne ad verilir?

 

a) Kut                          b) Sancak                   c) Hakan                     d) Kurt kapanı

 

S-13) Kadeş Antlaşması Mısır ile Hititler arasında M.Ö 1280 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın tarihi açıdan önemi nedir ?

 

a) İlk yazılı antlaşma olması                          b) Kölelere özgürlük sağlaması

c) Kral seçiminin belirlenmesi                       d)  Dini açıdan önemli olması

 

S-14)  Roma halkından olan pleplere çıkarılan kanunla devlet memuru ve asker olma hakkı verilmiştir. Bu özgürlüklerin verildiği kanun aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 

A) 12 Levha kanunu              b) Klistenes kanunu   c) Sezar kanunu                    d) 12 kitap Kanunu

 

S-15) Atilla yaptığı seferler ile İtalya içlerine kadar girerek Roma’ya kadar dayanmıştır. Bunun sonucunda ise Papa Atilla’dan af dilemiştir ve Atilla kabul ederek Roma’dan çekilmiştir.

Hangisi Atilla’nın Roma’yı affetmesinin sebeplerinden değildir?

 

a) Roma’nın kutsal bir merkez olması                      b) Batı Romanın gücünü kırdığını düşünmesi

c) Doğuda Sasani tehlikesinin baş göstermesi         d) İtalya’nın güçlü orduya sahip olması

 

S-16) Kürşat ve 40 arkadaşı esaret altından kurtulmak için Çin sarayını basmışlar fakat sayıca fazla düşman karşısında geri çekilmek zorunda kalmış ve düşürüldükleri pusuda hayatlarını kaybetmişlerdir.

Yukarıda durum bize Türklerle ilgili özellikle hangi özelliği ortaya koymaktadır?

 

a) Savaşçı oldukları                                       b) Bağımsızlıklarına düşkün oldukları

c) Çinlilere düşmanlık besledikleri                d) Asimile olduklarını

 

S-17) Hititlerde kraliçe olan “tavananna” törenlere başkanlık yapar, kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetirdi. Bununla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 

a) Kraliçenin yönetimde söz hakkı vardır                 b) Kraliçe ülkeyi tek başına yönetir

c)Kraliçe kraldan daha üstündür                             d)Kral ve kraliçe eşit haklara sahiptir

 

S-18) Aşağıdakilerden hangisinde İskender zamanında kurulan kültür kentleri bir arada verilmiştir?

 

a) İskenderiye-Bergama-Antakya                  b)Efes-Milet-İskenderiye

c)Bergama-Efes-İstanbul                               d) Milet-Efes-Antakya

 

S-19) ) Başkenti Gordion olan ve Orta Anadolu’da yaşamış olan Friglerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

 

a) Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmışlardır              b) Kralları Gordios’tur

b) İlk yazıyı kullanmışlardır                                      c) Fabl hikayeleriyle ünlüdürler

 

S-20) Ege yunan uygarlığında tanrılara dini tören olarak yapılan ve bugüne kadar devam edip en son Çin’de yapılan sportif faaliyetin adı nedir?

 

a) Sporium                  b) Olimpiyat                c) Atletiko                    d) Zeuspiyat

 

 

 cevaplar

 

 1-d
2-d
3-c
4-a
5-c
6-c
7-a
8-a
9-b
10-d
11-d
12-a
13-a
14-a
15-d
16-b
17-a
18-a
19-b
20-b

 


Duyuru