» Milli Mücadele Dönemi Test Soruları

Yayınlanma Zamanı: 2010-04-01 22:47:00

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

1. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi üzerine bir bildiri yayınlayan Mustafa Kemal, ulusal mücadelenin amaçlarından birinin de padişahı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olduğunu açıkladı.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak nitelendirilebilir?
A) Farklı düşüncede olan kişileri tek amaç etrafında birleştirmek
B) Padişahın desteğini kazanmak
C) İtilaf Devletleri'ni oyalamak
D) İstanbul hükümetini desteklemek
E) Saltanatı kaldırmak

2. 23 Nisan 1920'de TBMM'de açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili Şerif Bey, "İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini, hükümetin bağımsızlığını kaybettiğini, bu durumu kabullenemeyen Türk milletinin bağımsız yaşamak amacıyla bu meclisi topladığını" açıklamıştır,
Bu bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölgesel kurtuluş çareleri aramak
B) Cumhuriyet rejimini ilan etmek
C) İstanbul hükümeti ile ittifak yapmak
D) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek
E) Güçler ayrılığını oluşturmak

3. Mustafa Kemal; yeni açılacak meclisin bir kurucu meclis olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak bazı milletvekilleri bu düşünceye karşı çıkarak hükümetin de geçici bir süre için seçilmesini istemişlerdi. Bu üyelere göre savaş kazanıldığında meclisin görevi de sona ermeliydi.
Bu milletvekillerinin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenemez?
A) Ulusal egemenliğin gerçekleşmesine
B) Vatanın işgalden kurtarılması
C) Saltanatın kaldırılmasına
D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine
E) Yeni bir devlet kurulmasına

4. Birinci TBMM'de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?
A) Hükümet işleri, meclis içinden seçilen "İcra Vekilleri Heyeti"nce yürütülür.
B) Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir.
C) Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir.
D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.
E) Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler.

5. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmasında, "Millet hakimiyeti TBMM'de toplanmıştır. Bu meclis, Kurucu Meclis yetkisini elinde bulundurmaktadır. Mevcut Kanun-i Esasi'yi yürürlükten kaldırıp yerine yenisini koyabilir." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu açıklaması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) TBMM'nin Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunun
B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsendiğinin
C) Misak-ı Milli kararlarının gerçekleştirildiğinin
D) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunun
E) Yeni bir devletin kurulduğunun

6. Birinci TBMM'de ilk hükümet 3 Mayıs 1920'de kuruldu. Bu hükümetin üyeleri milletvekilleri tarafından doğrudan meclis üyeleri arasından seçildi.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) TBMM'de ordu komutanlarının da görev yaptığının
B) Yürütme yetkisinin TBMM'ye ait olduğunun
C) Hükümetin kalıcı olduğunun
D) İstanbul hükümetinin görevini sürdürdüğünün
E) Anayasanın henüz hazırlanmamış olduğunun

7. TBMM; saltanatın, hilafetin, vatan ve milletin kurtuluşuna çalışacağını kabul etmişti.
TBMM'nin böyle bir karar almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırmak
B) Padişahın otoritesini güçlendirmek
C) İstanbul hükümetinin çalışmalarına yardımcı olmak
D) Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak
E) Yunan ordularının ilerlemesini durdurmak

8. Anayasaya göre milletvekilleri TBMM'de sadece seçildikleri illeri değil milletin tümünü temsil ederler.
Bu durum, TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yasama yetkisini kullanması
B) Hükümetin meclis taralından denetlenmesi
C) Ulusal iradeyi temsil etmesi
D) Uluslararası antlaşmaları onaylaması
E) Meclis başkanının hükümetin de başkanı olması

9. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ortaya çıkan;
I. Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi
II. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
III. İstanbul hükümetinin Şeyhülislama fetva yayınlatması
IV. İngilizlerin, Şeyhülislam tarafından yayınlanan fetvaları uçakları ile Anadolu'ya dağıtması
V. TBMM'nin açılması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Milli Mücadele'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların yoğunlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?
A) I, II ve III  B) I, III ve IV
C) III, IV ve V  D) II, III ve V
E) II, III ve IV

10. 1921 Anayasasında yer alan;
I. Şer'i hükümleri uygulanma yetkisi TBMM'ye aittir.
II. Meclis, yürütme işleri için bakanlara yön ve direktif verir.
III. Yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM'nindir. gibi maddelerin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Bütün yetkileri TBMM'de toplamak
B) Mustafa Kemal'in yetkilerini artırmak
C) Halkın yönetime katılımını artırmak
D) Meclis'te demokratik tartışmaların yapılmasını sağlamak
E) İstanbul hükümetiyle bağlantıyı kesmek

11. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi, yargı yetkisinin TBMM tarafından kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
D) Anadolu müftülerinin hükümete karşı bir fetva yayınlaması
E) Kuva-i Milliye Birlikleri'nin ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilmesi

12. Sevr Antlaşması'na göre; Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacaktı.
Bu karar, İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?
A) Osmanlı ordusunun modern hale gelmesine yardımcı olmak
B) Saltanatın devamını sağlamak
C) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü azaltmak
D) Üretim alanında çalışacak insan sayısını artırmak
E) Genç nüfusun ekonomide çalışmasına ortam hazırlamak
13. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kongreler ve mitingler düzenlemek
B) Anadolu’da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
C) Doğu Anadolu’daki askeri birlikleri teftiş etmek
D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
E) Doğu Karadeniz’de çıkan olayların nedenlerini araştırmak
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A) Doğu Karadeniz’de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek
B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak
E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak
 
15. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklinde bir madde yer almıştır.
Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?
A) I ve II           B) II ve III               C) III ve IV
D) I ve III          E) II ve IV
 
16. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A) Manda ve himayenin reddedilmesi
B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması
C) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi
E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması
 
17. Erzurum Kongresi’nde alınan;
- Manda ve himaye kabul edilemez.
- Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez.
- Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?
A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir .
B) Mondros Ateşkesi’nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır.
C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir.
D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir.
E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.
 
18. Sivas Kongresi’nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan farklıdır?
A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.
 
19. Sivas Kongresi’nde alınan;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.
II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
gibi kararlardan hangileri “tam bağımsızlık” fikrinin benimsendiğini göstermektedir?
A) I ve III          B) II ve IV               C) III ve IV
D) II ve III         E) I ve IV
 

20. Mustafa Kemal’in Amasya Görüşmesi’nde Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu’da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Anadolu’da düzenli bir ordunun bulunması
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’da olması
C) Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması
D) Kurtuluş Savaşı’nın Anadolu’da başlaması
E) İstanbul’da İtilaf Devletleri’nin etkili olması
 
21. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri’nin Mebuslar Meclisi’nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Meclis’in İstanbul’da toplanacak olması
B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması
C) Meclis’in toplanmasının kesinleşmesi
D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması
E) Sonuçların padişahı memnun etmesi
 
22. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli’yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri’nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli’nin kararları arasında yer almaz?
A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.
C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.
 
 
24. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri
B) Padişahı korudukları
C) Meclisin açılmasına karşı oldukları
D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri
E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları
 

CEVAP ANAHATARI İÇİN TIKLAYIN

http://sinavmodu.blogcu.com/milli-mucadele-donemi-test-1-cevap-anahtari/7350063


Duyuru