» Osmanlı Gerileme Dönemi Test -3-

Yayınlanma Zamanı: 2010-03-13 00:41:00

1- Hünkar İskelesi   antlaşmasında  Osmanlı devleti  Rusya  bir  saldırıya  uğrarsa  boğazları kapatmayı kabul etmiştir.
Bu durumdan büyük ölçüde  rahatsız olan  devletlerden biri   aşağıdakilerden  hangisidir? 
A)Prusya               B)İngiltere        C)Avusturya          D)Piyomonte          E-İspanya

2-Osmanlı  devletinin 18.yy'da  yaptığı  savaşların  temel  amacı  aşağıdakilerden   hangisidir?
A)Kaybettiği  toprakları  geri  almak     B)İpek   yolu  denetimini  sağlamak      C)Baharat  yolunun   güvenliğini  sağlamak
D)Dünya  hakimiyetini  devam   ettirmek   E)Avrupa’daki  gelişmelerden  yararlanmak


3-Tanzimat fermanı  ile  aşağıdaki alanların   hangisinde yenilik  yapılmamıştır?
A)Askerlikte        B)Maliyede   C)İdarede            D)Hukukta       E)Tarımda

4-I.ümit Burnu’nun keşfedilmesi.  
   II.Süveyş kanalı’nın açılması.
   III.Barut’un ateşli silahlarda kullanılması.
   IV.Sömürgeciliğin hızlanması.
    V.Amerika’nın keşfi.
Bu gelişmelerden hangisi Osmanlı ülkesinin Stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
 A)I ve II                  B)I ve V        C)II ve IV        D)II ve V                 E)IV ve V

5-11-Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun bulmamıştır.          
                                                                                                                                                                     
 Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerden
 hangisinde değişmeye başlamıştır?                                
 A)Lale Devri                     B)III.Selim Devri     C)II.Mahmut Devri           D)Tanzimat Devri    E)I. Meşrutiyet Devri

6. XVIII. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, Avrupa'dan yenilikler alarak ıslahatlara girişmiş,,ancak bu ıslahatlar istenilen sonucu vermemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, buna etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Yeniçeriler'in ıslahatlara karşı çıkması    B) Azınlıkların ıslahatlara direnmesi
C) Islahatların halk tarafından benimsenmemesi D) Ulema Sınıfı' nın yenilik istememesi
E) Islahatların kökten değil, yüzeysel olarak yapılması

http://sinavmodu.blogcu.com/

7. Aşağıdakilerden hangisi, Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve barış dönemidir. B) Avrupa başkentlerindeki elçilikler sürekli hale getirilmiştir
C) Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir.           D) Devrin tek siyasi olayı 1724 İstanbul Antlaşması'dır.
E) Avrupa'dan ilk teknik yenilikler bu dönemde alınmıştır.

8- Osmanlı Devleti XVII. ve XVIII. yy.da da fetih politikasını sürdürmüş,Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasına rağmen bu politikasından vazgeçmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'ne kadar fetih politikasını
sürdürmesindeki temel neden olarak söylenebilir?
A) Avrupa'daki Kutsal İttifak'ı parçalamak istemesi                B) Yeni ticaret yollarını elde etmek istemesi
Ç) Askeri ve ekonomik.gücünün toprak büyüklüğüne bağlı olması      D) Doğal sınırlarını aşmak istemesi
E) Halifeliği korumak zorunda kalması


9. Osmanlılarda ilk kez okullarda yabancı dil olarak Fransızca'nın okutulmasına Nizam-ı Cedit Dönemi'nde başlanmıştır.
Bu dönemde yabancı dil olarak Fransızca'nın tercih edilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Fransızca öğreniminin daha kolay, pratik olması ve Osmanlı Türkçesi'ne uyum göstermesiyle     B) Osmanlılar'ın Lale Devri'nden itibaren çağdaşlaşmaya başlamasıyla
C) Napolyon'un Mısır'a saldırmasıyla                                                             D) III. Selim'in bir Fransız hayranı olması 
E) Fransa-Osmanlı Devletleri arasında siyası, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yoğun olarak yaşanmasıyla

 

http://sinavmodu.blogcu.com/
10- Osmanlı Devleti'nin Lâle Devri'nde, Batı'dan alınan ilk teknik yenilik matbaa olmuş, ancak Şeyhülislâmın fetvası ile dini kitapların matbaada basılması yasaklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşuma etki eden faktörlerden biri olamaz?
A) Dini eserlerin matbaada basılma güçlüğü         B) Hattatlığın yaygın bir meslek olması
C) Devletin teokratik yapısı                       D) Hattatların işsiz kalmaması            E) Dinin toplum üzerindeki etkisi

CEVAP ANAHTARI

http://sinavmodu.blogcu.com/osmanli-gerileme-donemi-test-3-cevap-anahtari/7219371


Duyuru